5 projektów z CEZAMAT otrzymało finansowanie w konkursie YOUNG PW

30 marca 2023

Dr inż. Magdalena Flont, mgr inż. Aleksander Gryciuk, mgr inż. Sylwia Karoń, dr inż. Patrycja Sokołowska oraz dr inż. Piotr Wiśniewski otrzymali finansowanie swoich projektów badawczych w konkursie Young PW w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Celem konkursu YOUNG PW było wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Tematyka projektów badawczych, realizowanych w ramach konkursu YOUNG PW, powinna dotyczyć badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

 

 

 

 

 

 

Nagrodzone tematy:

Dr inż. Patrycja Sokołowska

Projekt zatytułowany „Opracowanie platformy mikroprzepływowej do separacji komórek nowotworu trzustki na drodze rozdziału immunomagnetycznego ze złożonych próbek biologicznych” otrzymał finansowanie w ramach konkursu Young PW. Tematyka projektu dotyczy opracowania narzędzia, które może zostać wykorzystane jako podstawa do opracowania szybkich testów przesiewowych w kierunku nowotworu trzustki. Choroby trzustki w większości przypadków nie dają widocznych objawów, co sprawia, że wykrywane są dopiero w zaawansowanym stadium. Dlatego bardzo istotne jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod diagnostycznych. Jednym z kierunków badań jest opracowanie testów opartych na analizie złożonej próbki biologicznej jaką jest np. krew i izolacji wolnokrążących komórek nowotworowych. Obecnie największe wyzwanie stanowi skuteczne i wydajne rozdzielenie składników takiej próbki, które w dalszych etapach poddane zostają analizie (np. w poszukiwaniu markerów różnych chorób). Izolacja komórek bezpośrednio z krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja) i ich dalsza analiza może dostarczyć informacji na temat występowania, a także progresji nowotworu. Projekt będzie realizowany we współpracy z młodymi naukowcami z Wydziału Chemicznego PW.

 

Dr inż. Magdalena Flont

Projekt dr inż. Magdaleny Flont zatytułowany „Aktywacja przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) inwazyjnych komórek nowotworowych w warunkach mikroprzepływu” dotyczy przerzutów nowotworowych, które są główną przyczyną śmierci pacjentów onkologicznych. Powstawanie przerzutów jest uwarunkowane przez złożone mechanizmy komórkowe, oparte na oddziaływaniach  między prawidłowymi komórkami a mikrośrodowiskiem nowotworowym. Celem projektu jest symulacja procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) komórek nowotworowych w systemie mikroprzepływowym, który imituje warunki fizjologiczne panujące w ludzkim organizmie. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne jest krytycznym procesem w rozwoju nowotworu, który warunkuje nabywanie przez komórki nowotworowe zdolności do tworzenia przerzutów: możliwość przemieszczania się komórek z pierwotnego ogniska guza w odległe miejsca, przenikania bariery naczyń krwionośnych oraz wzmożonej proliferacji w miejscu przerzutu. Opracowany w trakcie realizacji projektu system mikroprzepływowy będzie efektywnym narzędziem do badań nad skutecznością potencjalnych kandydatów na leki przeciwnowotworowe celujące w szlaki biochemiczne zaangażowane w aktywację EMT. Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Chemicznym PW.

 

Dr inż. Piotr Wiśniewski

Projekt dr. inż. Piotra Wiśniewskiego zatytułowany „Badanie dynamicznych właściwości przyrządów RRAM na potrzeby inżynierii neuromorficznej” otrzymał finansowanie w ramach konkursu Young PW.
Wzrost stopnia integracji układów scalonych oraz rosnąca częstotliwość ich pracy powodują niepożądany wzrost wydzielanej mocy, co obecnie stanowi jeden z poważniejszych problemów we współczesnej mikroelektronice oraz szeroko rozumianych systemach komputerowych. Współczesne procesory, przetwarzając duże ilości danych, wymagają niemalże nieustannej komunikacji z zewnętrzną pamięcią RAM, co przekłada się na ograniczenie efektywnej szybkości ich działania oraz wzrost poboru energii. Z tego powodu od wielu lat rośnie zainteresowanie innymi sposobami wykonywania obliczeń i podnoszenia zdolności obliczeniowej układów. Jednym z nich jest np. inżynieria neuromorficzna – dziedzina obejmująca zagadnienia związane z konstrukcją przyrządów oraz systemów, które mają naśladować zachowanie pewnych elementów/mechanizmów biologicznych układu nerwowego. Elementy elektroniczne, które wykazują właściwości pozwalające na odwzorowanie w pewnym zakresie zachowania neuronów czy synaps to m. in. struktury w postaci pamięci RRAM (ang. Resistive RAM). Zmieniając w określony sposób napięcie pomiędzy elektrodami przyrządu możliwa jest zmiana rezystancji takiej struktury, przy czym proces ten jest odwracalny.

Celem projektu jest zbadanie właściwości dynamicznych przyrządów RRAM pod kątem ich zastosowania w inżynierii neuromorficznej. W tym celu zostaną wytworzone przyrządy RRAM z izolatorem w postaci m. in. tlenku krzemu oraz tlenków metali. Ich właściwości będą badane z wykorzystaniem charakteryzacji elektrycznej bazującej, w głównej mierze, na pomiarach impulsowych oraz spektroskopii impedancyjnej oraz modelowania ich właściwości dynamicznych.

Projekt będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

 

Mgr inż. Aleksander Gryciuk

Projekt mgr. inż. Aleksandra Gryciuka pod tytułem „Nowy Adenowirus z Transgenem Kodującym Ludzkie Immunostymulatory w Terapii Onkolitycznej” skupia się na stworzeniu nowoczesnej terapii przeciwnowotworowej opartej na ludzkim adenowirusie. Zgodnie z raportami World Health Organization (WHO) nowotwory są jedną z głównych przyczyn śmierci ludzi. Część nowotworów jest niewrażliwa na powszechnie stosowane leczenie. Ponadto wysoka toksyczność i nieselektywne działanie chemicznych leków przeciwnowotworowych, chemioterapii i radioterapii przyczynia się do znacznego obniżenia komfortu życia pacjentów i niesatysfakcjonujących efektów klinicznych. Celem projektu jest stworzenie przeciwnowotworowego wektora wirusowatego, poprzez modyfikację genomu ludzkiego adenowirusa. W wyniku wprowadzonych modyfikacji, wirus będzie zdolny do powielania się tylko w komórkach nowotworowych. Wprowadzone do genomu sekwencje DNA pozwolą też ukierunkować własny układ odpornościowy pacjenta do uśmiercania komórek nowotworowych. Wysoka selektywność onkoterapii opartej na zmodyfikowanym wirusie zmniejszy efekty uboczne i zwiększy efektywność leczenia. Wpływ wprowadzonych modyfikacji zostanie zbadany w warunkach in-vitro na ludzkiej linii komórkowej nowotworu jajnika.

 

Mgr inż. Sylwia Karoń

Pandemia COVID-19 ujawniła naglącą potrzebę opracowywania tanich, przenośnych i szeroko dostępnych narzędzi do szybkiej immunodiagnostyki zakażeń wirusowych. Wraz z ewolucją wariantów wirusa SARS CoV-2koronawirusa oraz pojawianiem się potencjalnych przyszłych zagrożeń, nowego znaczenia nabiera również monitorowanie parametrów funkcjonowania organizmu w kontekściezwiązanych z szeroko pojęteją odpowiedziią obronneją. NajodpowiedniejszymWygodnym narzędziem do tego celu są nieinwazyjne testy diagnostyczne w miejscu opieki (POCT), oferujące możliwość szybkiego odczytu i samodzielnej interpretacji wyniku. W związku z powyższymodpowiedzi na ograniczenia opracowanych immunotestów kasetowych typu “pump-less”, niniejszy projekt ma na celu konstrukcję pasywnego urządzenia mikrofluidycznego do spektrofotometrycznej wykrywaniadetekcji modelowych białkowych i serologicznych biomarkerów COVID-19 z detekcją optyczną. W ramach projektu opracowany zostanie jednorazowy, szybki i czuły test diagnostyczny do dwu- i trójetapowego wykrywania aktywnego zakażenia (np. antygenu nukleoproteiny N wirusaSARS CoV-2), biomarkera stanu zapalnego umożliwiającego odróżnienie zakażeń bakteryjnych i wirusowych (np. prokalcytoninay) oraz biomarkera odpowiedzi immunologicznej (przeciwciałoa klasy IgG przeciwko wybranemu antygenowi SARS CoV-2: S1 lub N). Wytworzone urządzenie będzie proste w obsłudze, niewymagające dodatkowych operacji oraz będzie w stanie zapewnić wysokiej jakości wyniki, w czasie wielokrotnie krótszym niż test ELISA i i porównywalnym z testami LFIA. Ponadto, o

 

Źródło: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-YOUNG-PW

Skip to content