OPUS 25

Projekt

Profilowanie molekularne mięsaków tkanek miękkich w krwi obwodowej w aspekcie odpowiedzi na leczenie i wykrywaniu wczesnej wznowy.

Opis

Główne cele projektu koncentrują się wokół monitorowania zmian genetycznych, transkryptomicznych i epigenetycznych specyficznych dla mięsaków. W proponowanym podejściu wykorzystamy płynną biopsję w celu monitorowania: odpowiedzi na leczenie przedoperacyjne w postaci radio-chemioterapii oraz nawrotów guza lub pojawienia się przerzutów klinicznie i/lub w badaniach obrazowych w okresie dwuletniej obserwacji. W badaniu sprofilowany zostanie też genom mięsaków, co umożliwi wytypowanie biomarkery, które posłużą przewidywaniu i monitorowaniu odpowiedzi pacjenta na terapię, wykrywaniu wczesnych nawrotów i pogłębianiu naszej wiedzy na temat rozwoju mięsaka. Analizując ctDNA w trakcie i po zakończeniu leczenia, dostarczymy informacji odnośnie skuteczności chemioterapii i radioterapii w czasie rzeczywistym. Ostatecznym celem projektu jest zapewnienie klinicystom cennych narzędzi do podejmowania spersonalizowanych decyzji dotyczących leczenia pacjentów z rozpoznaniem mięsaka. Analizując zmienności/nieprawidłowości genetyczne, transkryptomiczne i epigenetyczne, monitorując ctDNA i korelując poziomy ctDNA z obrazem klinicznym, proponowane wyniki przyczynią się do wczesnego wykrywania i ukierunkowanego leczenia pacjentów z rozpoznaniem mięsaka, a co z tym związane znacznie poprawią wyniki leczenia pacjentów.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

logo NCN

Wykonawca

Politechnika Warszawska

Partnerzy

Narodowy Instytut Onkologii – PIB

Nr projektu

2023/49/B/NZ5/03294

Wartość projektu

983.263,00 zł (w tym Politechnika Warszawska: 793.529,00 zł)

Skip to content